20080915

DESIDERATA

Orihinal sa iningles ni Max Ehrmann,
gihubad sa binisaya ni Jessrey G. Estella

Hamugaway ug sum-ok taliwala sa kasamok,
ug imong mabatyag unsang kalinaw anaa sa kahilom.

Sa walay puas kung mahimo, pagsablig ug kaayo
sa tanang binuhat.
Ipabuhagay ang kamatuuran sa paaging hilom ug tin-aw;
ug pamatia sila, sila nga hinikawan sa kaalam;
aduna puy katungod ilahang asoy.
Paglikay sa mga magahub ug mga mahagiton, maoy ilang dalit
ang lunlun nga kahasol.

Itanding ayaw si Ikaw ug si Siya, kay mahisangput lang
ka sa way sangputanan, kay di ikalalis nga kung
labaw ka man sa uban, sa uban pud ikaw hilabwan.
Paghudyaka sa imong kalampusan ingon man sa mga lampusunon.
Pabiling maikagon sa imong buhat, apan pabilin pung
magatunob sa yuta; mao ni kabtangang matuod
niining makanunayong buylo sa panahon.

Sa kanunay panagana sa imong pamatigayon,
kay ang kalibutan tugob sa tikas ug limbong.
Apan tuguti ayaw nga mosalimbong ni sa imong
paglantaw sa kaayo.
Ubay-ubayng mga binuhat ang nanglimbasog para sa
habog nga mithi; ug bisan asa ka lingi
puno sa kabayanihon ang kinabuhi.
Ayaw pagtakuban. Labing ayaw pagtumotumo sa pagbati.
Ni magtanom ug katahap sa gugma; kay bisan pa

sa iyang pagkamala ug pagkalimbongan,
daw balili s’ya nga way kapuol sa pagtuyhakaw.

Way kusmod nga dawata ang tambag sa milagbas nga
katuigan, ug hamugaway nga itugyan ang
imong kabatan-on.
Ugmara ang kaligdong, panagang batok sa
kalit nga tikyaub sa palad.
Apan ayaw busla ang kaugalingon sa mangiub nga paghanduraw.
Daghang kahadlok ang nahimugso sa kalapoy ug pag-inusara.

Ug sa makabaskog nga pagpitol, hinayhinaya lang
imong kaugalingon.
Sama sa mga layog nga kahoy ug nagpanidlak
nga bitoon, anak ka ning kalibutan;
binistihan ka sa katungod nga ihimugso.
Lubog pa man o tin-aw na kanimo, ang kalibutan
naghikyad na sa iyang angayng ipadayag.

Busa pakighigala na sa Ginoo, bisan unsa man imong
paghulagway Kaniya.
Ug bisan unsa man imong mga pagbudlay ug pangandoy,
sa kisaw nga kalibog sa kinabuhi, hatagi’g kalinaw
imong kalag.

Bisan pa man sa mga limbong, kabudlay ug
damgong nangagun-ob,
pagkaanindot gihapon sa kalibutan.
Mao nga pagmasadya.
Bugtawa ang kalipay

Nota Bene: This masterpiece was published by The Freeman dated August
31, 2008.